3 Adet M Plaka Mninibüs Hattı Plakası İhalesi İlanı
image

 

İHALE İLANI

 

 

 

 

1- Mülkiyeti Belediyemize ait yeni açılan ve ayrıntılı güzergâhları idari şartnamede yazılı güzergâhlarda çalıştırılmak üzere 3 adet M Plaka minibüs hattının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesi uyarınca Açık Artırma ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.

2- Kiralamaya Esas Hatların ;

 

S.No

GÜZARGAH

Niteliği

 

 

Muhammen Bedel  (10 yıllık kira bedeli peşin)

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi ve Saati

1

Yenibağ-TOKİ-Devlet Hastanesi

M1 Plaka Hattı

40.000,00 TL

1.200,00

22/01/2018-10:00

2

Yenibağ-TOKİ-Devlet Hastanesi

M2 Plaka Hattı

40.000,00 TL

1.200,00

22/01/2018-11:00

3

Yenibağ-TOKİ-Devlet Hastanesi

M3 Plaka Hattı

40.000,00 TL

1.200,00

22/01/2018-12:00

 

3- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00 TL Bedelle görülür ve temin edilir.

4 - Açık arttırma ihalesi bu ilanda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye Encümeni Huzurunda Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5 - İhaleye girebilmek için isteklilerin yukarıda tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı Yasanın 25 nci Maddesi uyarınca her hat için belirtilen Yüzde Üç ( % 3 ) tutarında Geçici Teminatı yatırmak zorundadırlar Kesin teminat ise İhale Bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 54.ncü Maddesine göre tespit edilir.

6 – Hat kiralama ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğini kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dâhil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamını Belediyemize yatıracaklardır.

7-  İhaleye girecekler 2886 Sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı Maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. İstekliler Noterce düzenlenmiş Vekâletnameyi taşıyan bir vekil tarafından ihaleye katılabilirler. Bu takdirde vekâletnamenin Noterce Onaylanmış örneğinin Belediye Encümeni Başkanlığına ibraz etmeleri Tüzel kişilerde ihaleye iştirak edeceklerden Tüzel kişiliği temsil ve imzalamaya yetkili olduğunu ihaleye katılabilme ve Pey sürme Yetki Belgesinin bulunup bulunmadığı aranır.

8 - İhaleye katılacaklar kiralaması yapılacak hatlar için ayrı ayrı teklif vermeleri gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanların geçici teminatları iade edilir.

9- İhalede İstenilen Belgeler,

a)       İkametgâh Belgesi

b)      Nüfus cüzdanı sureti

c)      Tebligat için Adres Beyanı

d)      Geçici teminatları ödeme makbuzu

e)      Mutki  Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur  

f)        yazısı

g)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin

h)      vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri

i)        İhale Şartnamesini aldığına dair makbuz ve her sayfası imzalanmış idari şartname

j)        Tüzel kişiler için yetki belgesi

 

10- İhaleye ait  vergi, resim ve harçlar vb. tüm giderler  ihale üzerinde kalana aittir.

11- Belirtilen süre içerisinde kiralama bedelinin ödenilmemesi durumunda ihale feshedilecek ve geçici teminatı belediyeye gelir olarak kaydedilecektir.

12- Hat kiralama 10 yıllık bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.

13 -İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       İlan Olunur. 04/01/2018

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                      

                                                                                                                 Mehmet KILIÇ

                                                                                                                Belediye Başkan V.


Fotoğraf Galerisi