Arsa Satış İlanı
image

                                                                                           MUTKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-     Mülkiyeti  Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Miritağ Mahallesi 57 ada 8 parsel no da kayıtlı 896 m2 yüzölçümlü arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Mutki Belediye  Encümenince 06/02/2018 Salı Günü  saat 11:00’ da yapılacak ihale ile satılacaktır.

2-     İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Mutki Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

       3 -   İhale,  06/02/2018 Salı günü saat  11 : 00 ‘ da Mutki Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında Belediye  Encümenince yapılacaktır.

       4 -  İhaleye esas muhammen satış bedeli 500.000,00 - TL’ dir.

       5 -  Geçici teminat, ihaleye esas yıllık muhammen bedelin % 3 tutarı olan  15.000,00 TL’ dir.

       6-İhaleye girebilmek için ;

a-     Geçici teminat,

b-     Nüfus Cüzdan Sureti,

c-     İkametgah Belgesi

d-     İmza sirküsü,

e-     Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,

f-      Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,

g-     Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,

        7 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

       8 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

             İlan olunur.

 

 

 

Mehmet KILIÇ

Belediye Başkan V.

Fotoğraf Galerisi