5 Adet T Plaka Satış İhalesi
image

                                               MUTKİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                               5  ADET \\\"T\\\" PLAKA SATIŞ  İHALESİ İLANI

 

               Mutki Belediye Başkanlığınca İlçe Merkezinde  kurulan aşağıdaki yazılı durakta Ticari Taksi olarak faaliyet gösterecek olan 5 adet “T” plakasının ihale edilmesi için; 

Merkez Belediye Durağı : 5 Taksi.

 

İhale Yeri  : Hükümet Konağı Kaymakam Makam Odası

 

S.No GÜZARGAH Niteliği   Muhammen Satış  Bedel Geçici Teminat TL %3 İhale Tarihi ve Saati

1 Belediye Sınırları T Plaka Hattı 50.000,00 TL 1.500,00 15/03/2018-13:30

2 Belediye Sınırları T Plaka Hattı 50.000,00 TL 1.500,00 15/03/2018-14:00

3 Belediye Sınırları T Plaka Hattı 50.000,00 TL 1.500,00 15/03/2018-14:30

4 Belediye Sınırları T Plaka Hattı 50.000,00 TL 1.500,00 15/03/2018-15:00

5 Belediye Sınırları T Plaka Hattı 50.000,00 TL 1.500,00 15/03/2018-15:30

 2- İş bu ihaleye ait şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz görülür ve temin edilir.

 

3 - İhaleye girebilmek için isteklilerin yukarıda tahmin edilen bedel üzerinden 2886 Sayılı Yasanın 25 nci Maddesi uyarınca her T plaka  için belirtilen Yüzde Üç ( % 3 ) tutarında Geçici Teminatı yatırmak zorundadırlar Kesin teminat ise İhale Bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 54.ncü Maddesine göre tespit edilir.

 

4 – T Plaka satış ihalesi üzerinde kalanlar ihalenin kesinleştiğini kendilerine tebliğinden itibaren (Tebliğ günü dâhil) 15 gün içerisinde ihale bedelinin tamamını Belediyemize yatıracaklardır.

 

5-  İhaleye girecekler 2886 Sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı Maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. İstekliler Noterce düzenlenmiş Vekâletnameyi taşıyan bir vekil tarafından ihaleye katılabilirler. Bu takdirde vekâletnamenin Noterce Onaylanmış örneğinin Belediye Encümeni Başkanlığına ibraz etmeleri Tüzel kişilerde ihaleye iştirak edeceklerden Tüzel kişiliği temsil ve imzalamaya yetkili olduğunu ihaleye katılabilme ve Pey sürme Yetki Belgesinin bulunup bulunmadığı aranır.

 

6 - İhaleye katılacaklar satışı yapılacak T plakalar  için ayrı ayrı teklif vermeleri gerekmektedir. İhale üzerinde kalmayanların geçici teminatları iade edilir.

 

7- İhaleye ait  kdv, vergi, resim ve harçlar vb. tüm giderler  ihale üzerinde kalana aittir.

 

8- Belirtilen süre içerisinde satış  bedelinin ödenilmemesi durumunda ihale feshedilecek ve geçici teminatı belediyeye gelir olarak kaydedilecektir.

 

9-İhalede İstenilen Belgeler: 1- İlgili kamu kurumlarından alınmış “Nüfus Cüzdan Sureti” aslı, 2- “Sürücü Belgesi”nin Noter veya İdarece ASLI GİBİDİR onaylı Belgesi , 3- Noter tasdikli imza beyannamesi(Aslı), 4- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü (Noter veya İdarece ASLI GİBİDİR onaylı Belgesi ) 5- İhale teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı), 6- T Plaka İhale Şartnamesinin, Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı, 7- Mutki  Belediyesinden “Borcu yoktur Belgesi “

08-İkametgah Belgesi 

 

 

 

 

 

 10- Bu ihalede “T” plaka alma hakkı kazananların, teklif zarflarında bildirilen bedelin tamamı ile gerekli vergi harç vb. tüm giderlerin, ihale sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Mutki  Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat veznesine yatırılması zorunludur , Paranın yatırılmaması durumunda daha önce yatırılmış olan teminatı iade edilmeyerek ”T” plaka alma hakkı iptal edilecektir.

 11- “T” Plaka alma hakkı kazananlar Bitlis Valiliği İl  Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne bildirilecektir.

 12- İhaleyi kazanamayanların teminatları iade edilecektir.

 13- \\\"T\\\" Plaka alma hakkı kazananların İhale bedeli ile KDV’nin Mutki  Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğü veznesine yatırıldığını gösteren tahsilat makbuzunun teslim edilmesinden sonra 10 gün içinde “Ticari Taşıt Tahsis Belgesi” düzenlenecektir.

 14- Ticari Taşıt Tahsis Belgesi alındıktan sonra en geç 15 gün içinde Bitlis  Valiliği Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde adlarına tahsisi yapılan “T” plakanın, Mutki Belediyesi  taksi durakları ve ticari taksi taşımacılık esasları yönetmeliğine uygun en fazla 5 yaşında araç ile (TÜVTÜRK muayenesi yapılmış olan) tescil işlemleri tamamlanarak, Mutki Belediyesine  Araç tescil Belgesinin ibraz edilmesi mecburidir. Bu süre içinde gerekli Araç tescil işlemlerini yaptırmayan ve Araç Tescil Belgesini Mutki Belediyesine  ibraz etmeyen “T” Plaka ihale kazananının \\\"T” plaka alma hakkı iptal edilecektir. Yatırılmış olan ihale bedeli ve teminat bedeli iade edilmeyecektir.

 15- İhaleyi kazanan \\\"T\\\" plakası sahipleri ticari plakasını ihale tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl devir edemeyecek ve satamayacaktır.

 16- İhaleyi Kazanan Ticari Taksi Sahipleri  Mutki Belediyesi  Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliğine göre çalışır.

 17- Bu ihale ile “T” plaka sahibi olanlardan, beyanlarının gerçeğe aykırı olduğunun yetkililerce tespit edilmesi durumunda, “T” plakası Mutki Belediyesi  tarafından iptal edilerek, beyanına ilişkin işlem yapılmak üzere adli mercilere bildirilecek ve yatırılmış olan ihale bedeli ve teminat bedeli iade edilmeyecektir.

18 -İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur. 21.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet KILIÇ

Belediye Başkan V.


Fotoğraf Galerisi