TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ
image
İLAN

MUTKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait aşağıda ada, parsel ve yüzölçümleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Mutki Belediye Encümenince aşağıda belirtilen tarih ve saatte ihale ile satılacaktır.

S.No ADA/PARSEL NO: MAHALLESİ Muhammen Satış Bedel Geçici Teminat TL %3 İhale Tarihi ve Saati

1 48 ADA/ 8 PARSEL BETONARME BİNA VE ARSA MİRİTAĞ 160.888,00 TL 4.826,64 TL 21/03/2018-10:00

2 48 ADA/ 11 PARSEL BETONARME BİNA VE ARSA MİRİTAĞ 150.000,00 TL 4.500,00 TL 21/03/2018-10:30

3 48 ADA/ 64 PARSEL BETONARME BİNA VE ARSA MİRİTAĞ 659.039,00 TL 19.771,17 TL 21/03/2018-11:00

2- İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Mutki Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

3- İhale, 21/03/2018 Çarşamba günü saat 10:00, 10:30, 11:00‘da Mutki Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince yapılacaktır.

4-İhaleye girebilmek için ;

a- Geçici teminat,

b- Nüfus Cüzdan Sureti,

c- İkametgah Belgesi

d- İmza sirküsü,

e- Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname,

f- Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi,

g- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi,

h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini okuyup kabul ettiğine dair belge

5 - İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.

6 - İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

Fotoğraf Galerisi