Taşınmaz Satış İlanı
image

İLAN 

MUTKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

 

1.      Mülkiyeti  Belediye Başkanlığımıza ait aşağıda ada, parsel ve yüzölçümleri belirtilen taşınmazlar  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile Mutki Belediye  Encümenince aşağıda belirtilen tarih ve saatte  ihale ile satılacaktır. 

 

S.No 

ADA/PARSEL NO: 

MAHALLESİ 

 

Muhammen Satış  Bedel 

Geçici Teminat TL 

%3 

İhale Tarihi ve Saati 

48 ADA/ 8 PARSEL  

BETONARME BİNA VE ARSA 

 

MİRİTAĞ 

 

160.888,00 TL 

 

4.826,64 TL 

 

10/05/2018-10:00 

 

 

 

48 ADA/ 11  PARSEL  

BETONARME BİNA VE ARSA 

 

MİRİTAĞ 

 

150.000,00 TL 

 

4.500,00 TL 

 

10/05/2018-10:30 

  

 

2.      İhale ile ilgili şartname ve ekleri ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde Mutki Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. 

 

      3-  İhale,  10/05/2018 Perşembe   günü saat 10:00, 10:30‘da Mutki Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında Belediye  Encümenince yapılacaktır. 

       4-İhaleye girebilmek için ; 

a.                 Geçici teminat, 

b.                 Nüfus Cüzdan Sureti, 

c.                 İkametgah Belgesi 

d.                 İmza sirküsü, 

e.                 Vekaleten iştirak edeceklerde vekaletname, 

f.                  Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi, Yetki Belgesi ve İhaleye girilen yıl vizeli isteklinin bağlı olduğu oda belgesi, 

g.                 Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi, 

h.                 Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini okuyup kabul ettiğine dair belge 

        5 -  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir. 

       6 -  İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  

             İlan olunur. 

Mehmet KILIÇ 

Belediye Başkan V. 

 

Fotoğraf Galerisi